1393/02/14 - 13:00

پروانه بهره برداری از نرم افزار

اخذ پروانه بهره برداری از نرم افزار از وزارت صنعت ، معدن وتجارت

با توجه به اینکه شرکت رایان پرداز کاوش در سال های متمادی به عنوان شرکت پیشرو در صنعت فناوری اطلاعات مطرح گردیده بود نائل به اخذ پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به منظور فناوری اطلاعات از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در سال 91 گردیده است.