1393/11/19 - 07:58

آغاز عملیاتی سازی سامانه انبار ریالی بانک ملت در مناطق استان تهران

با عملیاتی سازی سامانه  اموال و انبارریالی در مدیریت شعب بانک ملت اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

یکپارچه سازی سامانه ریالی بانک ملت در کل کشور و خروج از حالت جزیره ای

راه اندازی سیستم تحت وب در مدیریت شعب مناطق

ارتباط موثر بین سیستم اموال و انبار تعدادی و ریالی 

انتقال و یکپارچه سازی اطلاعات موجود از حالت قدیمی به سامانه تحت وب شرکت رایان پرداز کاوش