1393/11/19 - 08:00

رونمایی از سامانه جامع تدارکات سیتام در جمع معاونین و اعضای هیئت مدیره بانک ملت

شنبه مورخ 18 بهمن 93 نمایش دستاوردهای سامانه جامع تدارکات سیتام مورد توجه و استقبال مدیرعامل و معاونین و اعضای هیات مدیره بانک ملت قرار گرفت.  در نمایش این دستاوردها که در جلسه شورای معاونین بانک برگزار شد مدیرکل تدارکات و نماینده شرکت رایان پرداز کاوش به توضیح پرداخته و از سوی معاونین محترم مدیرعامل و جناب آقای ساروخانی مورد عنایت و تشویق قرار گرفتند و دستور پیگیری و ادامه روند بهینه سازی فرایندهای پشتیبانی از سوی مقامات ذیربط صادر گردید